Výňatek ze znaleckého posudku (autor Ing. Zbyněk Domanský), technické zprávy (autor Ing. Jan Červenák – TP, spolupráce Václav Holásek, MgA. Matěj Jakoubek) a statického posouzení Ing. Radoslava Ulricha

Závady, které jsou posouzeny a navrženy k provedení akutních oprav a sanací:

  1. Zdivo zámecké budovy na mnoha místech trpí v důsledku nadměrné vlhkosti stěn v důsledku pronikání zemní vlhkosti. Byla navržena následující účinná stavební opatření:

SO 01 Větrací kanál a drenáž
SO 02 Sanace podlah
SO 03 Sanace omítek, injektáž zdiva, izolace zdiva
SO 04 Venkovní plochy
SO 06 Stříšky zimních zahrad

2. Opravy krovových konstrukcí a střešního pláště:

Střechou na mnoha místech dlouhodobě zatéká. Střecha má v dezolátním stavu pojistnou vrstvu asfaltové lepenky a ve velmi špatném stavu je také dřevěný krov, střešní krytina z břidlicových tašek a doplňkové konstrukce střešního pláště. Byla navržena generální oprava střechy

SO 07 Oprava střechy

3. Z pohledu dalších nezbytných oprav:

V zámeckém areálu je velké množství dalších stavebních závad, které vznikly v důsledky zanedbané údržby nebo nevhodných stavebních zásahů. Jako akutní z nich byly vybrány prozatím pouze následující 2 nápravné stavební akce:

SO 05 ZTI, kanalizace – přeložení nevhodně vedené vnitřní ležaté kanalizace v suterénu
SO 08 Sanace sklípku – oprava havarijního stavu sklípku s terasou v zahradě (zadní terasa)

Závady budově vzniklé vlivem vlhkosti

Navýšení terénu v bezprostředním okolí obvodových zdí.

Vliv zvýšení úrovně hlavní silnice a „utopení“ zámku až o 1,7 m je nejzávažnějším negativním vlivem dlouhodobě působícím na zámek. Terén od chodníku je svahován k objektu, takže je veškerá vlhkost od silnice, chodníku i terénu nasměrována do objektu. Je nutné upozornit na fakt, že zimní solení vozovek má velmi výrazný dopad na stavbu. Obkop a následný štěrkový zásyp u paty zdiva funguje jako vsakovací systém, takže obvodové zdivo tohoto křídla je do výšky cca 1,8 – 2,0m totálně promočené. Tuto nepříznivou situaci se dřívější správce snažili zakrýt vnitřními „obklady“. Toto řešení je pouze řešení estetické nikoli však funkční, což je na mnohých místech již patrné.

Sanace této závady bude nyní akutně řešena odborně prováděnou sanací. Tímto způsobem se však měl o zámek postarat již dosavadní vlastník, obzvláště když na nezbytnost řešení tohoto negativního vlivu (odstranění primární příčiny zemní vlhkosti) orgány památkové péče průběžně upozorňovaly.

Za plastovou fólií se vlhkost ze stěn udržuje, nemá možnost vysychat
a koncentruje se při výdechu
horní perforovanou lištou.

Dosavadní vlastník zámku neřešil komplexně příčinu vlhkosti. Použil tuto profilovanou plastovou nopovou fólii,
přestože ji památkáři neschválili.
Při nedávno provedených průzkumech bylo zjištěno, že v mnoha místech stékal dutinou za
obkladem kondenzát, který vytékal do podlahových vrstev i na podlahu.
Na hrubou betonovou podlahu bez jakékoli hydroizolace byla v mnoha místech položena
hobra, která byla zcela promáčená a další podlahové několika násobné vrstvy byly zmáčené či plesnivé.

Nevhodně provedený odvzdušňovací příkop podél obvodových zdí.

Podél části obvodových stěn byl proveden příkop se zásypem kamenivem, jehož amatérské provedení stavbě zámku spíše škodilo. Frakce kameniva je příliš hrubá a je nevzhledná, absentuje vertikální hydroizolace či nopová fólie, odvodňovací drenáž, obrubníky.

Tyto větrací otvory ve veřejně přístupné zahradě jsou v mnoha případech ucpány do nich naházenými kameny či větvemi a nemohou tak plnit svůj účel.

Základy a střecha jsou nejdůležitějšími konstrukcemi budov.

Stav střešního pláště je poměrně tristní a jednoznačně havarijní, což lze dobře vidět z půdního prostoru, kde na mnoha místech prosvítá obloha přes všechny vrstvy střešního pláště, a dobře patrné je to i na leteckých záběrech z dronu. Mnoho břidlicových šablon je popraskaných, ulámaných a uvolněných, asfaltovaná lepenka je dožilá a nefunkční (již z podstaty jde o dočasný materiál, který byl určen pouze pro pomocné funkce), bednění je v místech zatékání shnilé.

Bohužel zanedbaná údržba a dlouhodobé zatékání způsobily, že krov je na mnoha místech poškozen, ať již biotickým napadením dřeva či mechanicky různými neodbornými zásahy, opravami apod. Všude můžeme vidět stopy po zatékání (na prvcích krovu i na bednění), na spoustě míst potom napadené a poškozené dřevěné profily (dřevokazný hmyz – tesaříci, červotoč, dále plísně, hniloba, dřevokazné
houby, rovněž jsou některé trámy ohořelé), uvolněné tesařské spoje i uvolněné kovové spojovací prostředky, nadměrné deformace – průhyby a pootočení. Na půdě také vidíme rozestavěné nádoby pro zachytávání zatékající vody, k tomu zbytky blíže neurčených chemikálií. V minulosti provedené opravy byly udělány neodborně a nejsou plně funkční, některé prvky byly odstraněny bez náhrady.

Krov střechy je v bídném stavu. Střechou na mnoha místech zatéká.

Prosvítající asfaltová lepenka. Pojistná hydroizolační vrstva nefunguje.

Střešní krytina je ve značně opotřebovaném stavu.

Postupné navyšování podlahy v suterénu dosypáváním vrstvy písku a kamenné drti.

Vedení ležaté kanalizace z novodurového plastového zavěšeného na ocelových lanech. V suterénu, který mohl být zušlechťován k atraktivnímu využití (v mnoha zámcích sklepy slouží např. k provozu zámecké restaurace nebo aspoň ke skladování). Původní litinové kanalizační potrubí vedené ve zvýšené podlaze zde však bylo odpojeno a nahrazeno novodurovým plastovým potrubím v úrovni mezi podlahou a stropem, a to podélně skrze na sebe navazující sklepní místnosti. Sklepní prostor tak byl „de facto“ odsouzen k používání jako podzemní kolektor inženýrských sítí. Do těchto prostor byl deponován i nebezpečný odpad sudy s asfaltem.

Hydroizolační fólie a betonová dlažba na venkovních terasách vedle věže.

Tyto venkovní terasy byly dříve vnitřními prostorami zastřešených zimních zahrad. Po odstranění zimních zahrad se jejich podlahy staly vnějšími a byly vystaveny povětrnostním vlivům (déšť, sníh, led). Tím dlouhodobě docházelo k zatékání srážkových vod do suterénních prostor. Provedené stavební řešení (kvalitní vodorovná hydroizolace a betonová dlažba na plastových terčích) mělo zabránit zatékání srážkových vod, současně však vedlo k zadržování již proniknutých vod v konstrukcích bez možnosti odpařování do ovzduší.

Zanedbání péče o zadní venkovní terasu v zahradě (sklípek s terasou).

Tato přístavba je nyní v natolik havarijním stavu, že důsledky vlhkosti včetně plísně „prorostly“ až do přilehlé rohové místnosti uvnitř budovy zámku. Samotný sklípek se rozpadá. Oprava sklípku s terasou je akutní.

Asfaltování až k obvodovým stěnám, včetně zaasfaltování lapače střešních splavenin.

Asfaltování chodníků v zámecké zahradě bylo provedeno značně nedbale. Vrcholem všeho bylo zaasfaltování lapače střešních splavenin (geigeru).

Nevhodné vedení dešťových svodů.

Odvod dešťových vod dešťovými svody je většinou proveden tak, aby byl nečistitelný. V několika místech u zámecké věže je nové řešení provedeno tak, že zásadně přispívá k zamáčení stěn zámku. Kolem kostela jsou všechny tři dešťové svody natupo napojeny do
ležatých rozvodů – nečistitelné!

V zámeckém areálu je velké množství dalších stavebních závad, které vznikly v důsledku zanedbané údržby nebo nevhodných stavebních zásahů a které svědčí o nedbalém hospodaření s tímto nemovitým majetkem.
Kašna zaujímá v zámecké zahradě strategické místo těsně vedle frekventovaného chodníku. Přesto byla ponechána svému osudu a tento historický artefakt místo toho, aby zámeckou zahradu zdobil, tak ji hyzdí.
Navýšení terénu v nádvoří před hlavním vstupem do zámku. Terén v této pozici byl oproti původnímu stavu navýšen o několik decimetrů, což je znatelné na „utopených“ venkovních schodišťových stupních nebo na nízké podchodné výšce přilehlých dveří ve fasádě. Do budoucna bude muset dojít k odtěžení nadbytečných navezených vrstev.
Obdobně zděná zámecká plotová zeď podél ulice Družstevní s veřejným chodníkem je v zanedbaném stavu